What mechanics are in a washing machine?

No replies